• Czech
  • Poland
  • Germany
  • English

Ochrana osobních údajů

 

Děkujeme za Váš zájem o naši společnost. Walther Flender s.r.o. klade velký důraz na ochranu osobních údajů. K prohlížení našich internetových stránek nemusíte poskytovat žádná osobní data. V případě, že Vám poskytneme službu nebo dodáme zboží, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v míře nezbytně nutné pro splnění smlouvy. Zároveň zpracujeme nezbytné osobní údaje při komunikaci s Vámi v případě poskytování bližších informací o našich produktech, tvorby nabídek, poptávek a zakázek. Souhlas se zpracováním osobních údajů si vyžádáme pouze v případě, kdy nebude existovat žádný právní důvod pro jejich zpracování.

Naše společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a ostatními platnými zákony v České republice, které zpracování osobních údajů regulují. Společnost Walther Flender s.r.o. přijala řadu technických a organizačních opatření vedoucích k maximální ochraně všech osobních údajů.

Cílem tohoto textu je poskytnout základní informace o tom, jak získáváme a zpracováváme osobní data a jaká jsou práva poskytovatelů osobních dat.

 

1.       Definice pojmů

Tento text používá pojmy stejné jako GDPR a pro větší srozumitelnost celého textu uvádíme jejich význam.

a)       Osobní údaj

Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

b)      Subjekt údajů

Žijící fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a které správce údajů zpracovává.

c)       Zpracování osobních údajů

Jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

d)      Blokování osobních údajů

Vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj po určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat

e)      Profilování

Technika automatizovaného zpracování údajů, která spočívá ve vytvoření „profilu“ jedince, zejména za účelem činit o dané osobě rozhodnutí nebo analyzovat či předvídat její osobní preference, chování nebo postoje.

f)        Pseudonymizace

Zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

g)       Správce

Každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

h)      Zpracovatel

Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.

i)        Příjemce

Každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle Zákona o ochraně osobních údajů § 3 odst. 6 písm. g).

j)        Třetí strana

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k)       Souhlas subjektu údajů

Svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

2.       Jméno a adresa správce osobních údajů

Správcem osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících platných zákonů je:

Walther Flender s.r.o.

K Raškovci 851

280 02  Kolín

 

Tel.: +420 321 400 130

e-mail: info@walther-flender.cz

Web: www.walther-flender.cz

3.       Cookies

Naše společnost nepoužívá Cookies pro analýzu svých internetových stránek.

4.       Získání všeobecných dat a informací

Pokud nás kontaktujete (například s dotazem telefonicky, emailem, dopisem; objednávkou; nabídkou; na veletrhu; osobně), ponecháme si informace, které nám dobrovolně poskytnete (jméno firmy, emailová adresa, jméno kontaktní osoby, telefonní číslo, apod.) za účelem zodpovězení dotazu nebo vyřízení Vaší žádosti.

5.       Novinky a přímý marketing

Naše společnost nezasílá nevyžádané informace a nabídky.

6.       Odstranění a blokování osobních údajů

Osobní údaje ukládáme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění všech právních povinností, které se na nás vztahují. Po uplynutí této doby jsou osobní data smazána nebo zablokována pro další použití v souladu se zákonnými požadavky.

7.       Práva subjektu údajů

a)       Právo na poskytnutí informace

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů opravňuje každý subjekt údajů k vyžádání informace o tom, jaká jeho osobní data jsou zpracovávána, a to bezplatně. V případě této potřeby se můžete písemně obrátit na naše pracovníky.

b)      Právo na přístup

Přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

-          účely zpracování

-          kategorie dotčených osobních údajů

-          příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-          plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

-          existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku

-          právo podat stížnost u dozorového úřadu

-          veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

-          skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Navíc, pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání.

Pokud naše společnost žádná osobní data o fyzické osobě nezpracovává, pak poskytne na vyžádání informaci, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování.

V případě potřeby se můžete obrátit písemně na naše pracovníky.

c)       Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Zároveň subjekt údajů může požádat o doplnění chybějících údajů.

V případě potřeby se můžete obrátit písemně na naše pracovníky.

d)      Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v Obecném nařízení (GDPR) vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

-          osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

-          subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

-          subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

-          osobní údaje byly zpracovány protiprávně

-          osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

-          osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení

V případě potřeby se můžete obrátit písemně na naše pracovníky a ti zajistí okamžitou likvidaci osobního údaje.

e)      Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

-          subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

-          zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

-          správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

-          subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

V případě, že jeden z případů výše nastane, a subjekt údajů písemně požádá o omezení zpracování jeho osobních údajů, pracovníci společnosti Walther Flender s.r.o. žádosti vyhoví.

f)        Právo na přenositelnost údajů

(1) Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

- zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a

- zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

g)       Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány

Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

h)      Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Toto ustanovení se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

-          (a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

-          (b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

-          (c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

V případech uvedených v druhém odstavci, písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená v odstavci druhém se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Pro uplatnění tohoto práva je možné písemně kontaktovat pracovníky Walther Flender s.r.o.

i)        Právo na odvolání souhlasu

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro uplatnění tohoto práva je možné písemně kontaktovat pracovníky společnosti Walther Flender s.r.o.

8.       Získání a používání osobních údajů při výběrovém řízení

Správce údajů zpracovává osobní data pouze pro účely posouzení uchazečů o zaměstnání a zpracování může proběhnout elektronicky, zejména pokud správce údajů obdrží osobní data emailem. Pokud je s uchazečem o zaměstnání uzavřena pracovní smlouva, pak jsou jeho data zpracována a uchována podle zákonných požadavků. Pokud s uchazečem není uzavřena pracovní smlouva, jsou jeho osobní data vymazána nebo fyzicky zlikvidována maximálně do 6 měsíců od jejich obdržení.

9.       Právní důvody zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů jsou vymezeny následovně:

-          subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

-          zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

-          zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

-          zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

-          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterém je pověřen správce

-          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

10.   Zákonnost zpracování

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

        - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

         - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

         - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

         - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

         - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

         - (f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

První pododstavec písm. f) se netýká zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.

11.   Doba uchování osobních údajů

Společnost se řídí zákonnými archivačními lhůtami pro uchování osobních údajů v závislosti na jejich použití na účetních, daňových a mzdových dokladech. Po uplynutí jednotlivých lhůt jsou osobní data bezpečně zlikvidována, pokud nejsou potřeba k plnění dalších obchodních povinností.

12.   Automatizované rozhodování

Naše společnost neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování.

13.   Poskytování osobních údajů jako náležitost smluvního vztahu, povinnost subjektu údajů poskytnout osobní data, důsledky neposkytnutí osobních údajů

Dovolujeme si upozornit, nutnost zpracovávat osobní data je vyžadována zákony, nebo vyplývá ze smluvního vztahu. Zároveň musíme některá osobní data zpracovat ještě před uzavřením smluvního vztahu nebo obchodu. Z tohoto vyplývá, že pokud potřebná osobní data neobdržíme, pak smluvní nebo obchodní vztah nebudeme moci uzavřít. Naši zaměstnanci jsou k dispozici s poskytnutím detailních informací nebo vysvětlení, jaká osobní data jsou pro uzavření obchodního vztahu nutná.

 

 

Poslední aktualizace dokumentu: Květen 2018

 

soukolí
© Walther Flender s.r.o.